Kancelaria Adwokacka - Adwokat Aleksander Domek

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania oraz opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych oraz kontraktów handlowych. W ramach pomocy prawnej z tej dziedziny oferuje bieżące doradztwo związane z prawidłowym konstruowaniem umów, negocjowanie treści kontraktów, ich opiniowanie. Z zakresie prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się również:

 • dochodzeniem roszczeń (windykacja należności) od etapu przed wytoczeniem powództwa do postępowania egzekucyjnego,
 • pomocą prawną z zakresie szeroko rozumianego prawa pracy (sporządzanie i opiniowanie dokumentów ze stosunku pracy, reprezentacja zarówno pracodawców jak i pracowników w przesądowych postępowaniach pojednawczych oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (w tym – m.in. w procesach związanych z dochodzeniem przez pracowników odszkodowania w tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, dochodzenia roszczeń od pracowników związanych z ich odpowiedzialnością za wyrządzoną na rzecz pracodawcy szkodę, audyt prawny dokumentacji związanej z zawieranymi przez pracodawcę umowami o pracę),
 • dochodzenie roszczeń z zakresu prawa ubezpieczeń oraz ubezpieczeń społecznych,
 • pomocą w zakresie prawa konkurencji (obronę przedsiębiorców w sprawach o naruszenie przepisów prawa konkurencji, doradztwo w zakresie porozumień handlowych pomiędzy producentami i dystrybutorami związane z przestrzeganiem prawa konkurencji, doradztwo w zakresie wdrażania procedur reklamacyjnych dotyczących umów z konsumentami),
 • pomocą w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego (sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, obsługa postępowania upadłościowego i naprawczego),
 • reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty, podział majątku wspólnego, zaspokojenie potrzeb rodziny, umowy dotyczące rozdzielności majątkowej),
 • pomocą w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zabezpieczenia spadku).

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa handlowego:

 • zakładanie, przekształcanie i łączenie spółek prawa handlowego (przygotowanie umowy spółek, dokumentów wewnątrz korporacyjnych, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego ),
 • prowadzenie postępowań przed KRS,
 • transakcje kapitałowe obejmujące sprzedaż udziałów lub akcji (w tym transakcji fuzji i przejęć – związanych z nabywaniem akcji, udziałów lub majątku innych podmiotów)
 • doradztwo i prowadzenie sporów w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach między wspólnikami (akcjonariuszami),
 • reprezentacja klientów w procesach o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności,
 • likwidacja spółek prawa handlowego,
 • bieżące doradztwo korporacyjne.