Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, każdy z nich może ubiegać się o zniesienie współwłasności. Niezależnie od tego, czy jest to nieruchomość nabyta wspólnie, pozyskana drogą dziedziczenia czy poprzez podział majątku po rozwodzie.

To, jakie kroki należy podjąć, zależy od zgodności właścicieli co do podziału nieruchomości. Jeśli podział następuje w porozumieniu, strony powinny udać się do notariusza by podpisać umowę – zniesienie nastąpi więc w drodze umowy. Notariusz działa według przepisów Kodeksu Cywilnego i sporządza akt notarialny zawierający zasady podziału i rozliczenia, a także dokona wpisu w księgach wieczystych.

Innym sposobem na zniesienie współwłasności w drodze umowy jest udanie się do sądu, co równa się z niższymi kosztami, natomiast będzie oznaczało wydłużony czas przeprowadzania procedur. W przypadku, gdy strony nie są zgodne co do podziału nieruchomości, jedynym rozwiązaniem jest właśnie droga sądowa. Współwłaściciel nieruchomości bądź spadkobierca współwłaściciela mogą złożyć odpowiedni wniosek w Sądzie Rejonowym odpowiadającym położeniu nieruchomości.

Jak przebiega zniesienie?

Po pierwsze, należy zweryfikować czy daną nieruchomość można podzielić. To, że jest to dom lub działka o małej powierzchni może stanowić ograniczenie w podziale. Po weryfikacji, strony muszą postanowić o sposobie podziału, który może polegać na:

    • fizycznym podziale rzeczy (ze wspomnianymi ograniczeniami),
    • przeniesienia własności na jednego z współwłaścicieli, który spłaci pozostałych,
    • sprzedaży nieruchomości i podziale ceny sprzedaży.

Po drugie, ustalana jest droga ustalenia podziału, w zależności od okoliczności: przez współwłaścicieli bądź drogą sądową. Jeśli nie są oni zgodni i złożą wniosek, rozpocznie się postępowanie sądowe. Sąd bierze pod uwagę między innymi ilość osób zainteresowanych podziałem oraz specyfikację nieruchomości i rozstrzyga spór. Jeśli natomiast są zgodni, sporządza się akt notarialny u notariusza i działa według postanowień.