Od kilku lat nie tylko mandat karny, ale również inna dotkliwa sankcja grozi tym kierowcom, którzy łamią przepisy za kółkiem. Popełnienie wykroczenia może skutkować odebraniem prawa jazdy na trzy miesiące. Wprowadzone przed laty przepisy, których celem była poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach, mają zostać uzupełnione.

Zmiany mają dotyczyć jednego z najczęściej popełnianych wykroczeń na polskich drogach, czyli zbyt szybkiej jazdy. Sejm proceduje nad przepisami, które zakładają, że przekroczenie dozwolonej prędkości nie tylko w terenie zabudowanym, ale również w terenie niezabudowanym o ponad 50 km na godzinę będzie skutkowało utratą prawa jazdy. Kierowcy złapani na gorącym uczynku będą musieli liczyć się z tym, że przez trzy miesiące nie będą mogli siadać za kółkiem. Nad restrykcyjnymi przepisami pracują posłowie, wkrótce swoje poprawki będzie mógł zgłosić Senat.

To nie jedyne proponowane zmiany. W znowelizowanym kodeksie drogowym pieszy otrzyma pierwszeństwo już przy wchodzeniu na oznakowane przejście. Do tej pory kierowcy pojazdów musieli zatrzymywać się dopiero, gdy pieszy wchodził na przejście dla pieszych na jezdni. W terenie zabudowanym w nocy kierowcy będą mogli poruszać się z prędkością do 60 km/h, chyba, że ze znaków przy drodze wynika inaczej.

Utrata prawa jazdy za prędkość

Aktualnie, zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego. Drugim przypadkiem wymienionym w przepisach jest sytuacja, gdy kierowca przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Postępowanie w przypadku odebrania prawa jazdy

Gdy funkcjonariusze policji odbiorą prawo jazdy i wystawią mandat karny, wówczas kierowca może prowadzić samochód w czasie 24 godzin od wystawienia pokwitowania zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Jak wygląda dalszy tryb postępowania? Dokument prawa jazdy policjanci przekazują właściwemu staroście, który w myśl przepisu art. 102 ust. 1 pkt 4 Ustawy o kierujących pojazdami wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzji administracyjnej nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności, zatem ewentualne odwołanie od decyzji nie zablokuje jej wykonalności.

Z policyjnych statystyk wynika, że kierowcy, którym odebrano na 3 miesiące prawo jazdy, często byli zatrzymywani na jeździe samochodem bez prawa jazdy. Ustawodawca usankcjonował takie przypadki, aby zmusić kierowców do powstrzymania się od jazdy. Gdy policjanci zatrzymają kierującego, wobec którego wydano decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas starosta wydaję decyzję administracyjną o przedłużeniu tego okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 6 miesięcy.

Kierujący bez prawa jazdy, któremu odebrano dokument na podstawie wspomnianego przepisu art. 135 ust. 1 pkt 1a, jest traktowany jako osoba niemająca uprawnień do prowadzenia pojazdów. Oznacza to więc, że taki kierujący popełnia wykroczenie z art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za wykroczenie może grozić kara grzywny.

Jeżeli kierujący kolejny raz złamie przepisy i w czasie kolejnych, dodatkowych trzech miesięcy zostanie przyłapany na jeździe samochodem, wtedy popełnia przestępstwo z art. 180a Kodeksu karnego. Taki kierujący będzie uznawany za osobę niestosującą się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Kierującemu za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd karny może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Inne przypadki odebrania prawa jazdy

Nie zapominajmy, że policjant zatrzyma również prawo jazdy m.in. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny.