Funkcjonariusze publiczni wyposażeni są w szereg uprawnień pozwalającym im na zastosowanie w stosunku do obywateli dozwolonych środków przymusu. Przykład takiego środka stanowi zatrzymanie przez policję, które następuje na podstawie przepisów Ustawy o Policji. Polega ono na krótkotrwałym pozbawieniu wolności oraz ograniczeniu możliwości kontaktowania się z innymi osobami. Stosowane jest w celach prewencyjnych, gdy inne środki okażą się bezskuteczne lub bezcelowe w przypadku podejrzenia, że dana osoba miała coś wspólnego z przestępstwem, z uwagi na które toczy się postępowanie przygotowawcze.

Zatrzymanie – cechy środka

Zatrzymanie prewencyjne może trwać najwyżej 48 godzin. Żeby mogło ono zostać przedłużone, do sądu musi wpłynąć wniosek od policji lub prokuratury o tymczasowe aresztowanie danej osoby – w przypadku zgody następuje przedłużenie o 24 godziny. Podstawę do złożenia takiego wniosku stanowią odpowiednie przesłanki „Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.” Policja lub prokuratura muszą przedstawić sądowi dowody potwierdzające zaistnienie przesłanek.

Sytuacja zatrzymania

Każda osoba powinna zostać poinformowana o powodach użycia wobec niej środka przymusu przez funkcjonariuszy służby policyjnej, a także usłyszeć pouczenie o przysługujących prawach, w tym do skorzystania z pomocy prawnej adwokata, złożenia zażalenia oraz zachowania milczenia przed konsultacją z potencjalnym obrońcą. W momencie, gdy dana osoba stawia opór lub obraża funkcjonariuszy podczas stosowania środka przymusu, daje podstawę do podjęcia dodatkowych działań na podstawie przepisów prawa karnego.

Z pomocy adwokata specjalizującego się z prawie karnym warto skorzystać bez względu na powód i sposób zatrzymania, by zapewnić sobie właściwą ochronę w trakcie przesłuchania oraz respektowanie posiadanych praw. Co więcej, obecność prawnika stanowi gwarancje prawidłowego przebiegu czynności procesowej.