W Polsce zabronione jest prowadzenie pojazdów, kiedy nie jest się całkowicie trzeźwym. W zależności od tego, ile promili znajduje się w wydychanym powietrzu lub we krwi kierowcy, może on spotkać się z dotkliwymi karami. W razie kontroli na drodze, podczas której zostanie wykryta obecność alkoholu w jego organizmie, istotna może być pilna pomoc adwokata. Jego zadaniem będzie reprezentowanie kierowcy przed prokuraturą i sądem, jeśli dojdzie do postępowania karnego oraz doradztwo już na etapie zatrzymania przez policję.

Wykroczenie za jazdę po alkoholu – art.87 kodeksu wykroczeń

Mamy z nim do czynienia, kiedy pomiar alkomatem wskazuje wartość od 0,2 promila do 0,5 promila lub od 0,1mg do 0,25mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza. Popełnienie tego wykroczenia może skutkować zakazem prowadzenia pojazdów orzekanym w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat, a także karą grzywny. Dodatkowo kierowca może zostać zobowiązany, a w przypadku przestępstwa zostanie zobowiązany, do zapłaty świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przestępstwo za jazdę po alkoholu – art.178a kodeksu karnego

Z art.178a kodeksu karnego możemy dowiedzieć się wszystko o przestępstwie dotyczącym prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Za przestępstwo uznaje się sytuację, w której u kierowcy w wydychanym powietrzu stwierdzi się więcej niż 0,25mg alkoholu w 1dm3 bądź też zostanie wykryte w jego krwi więcej niż 0,5 promila. Wówczas może zostać orzeczona kara zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres minimum 3 lata (i odebrania prawa jazdy), grzywny, a także umieszczeniu wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Co zrobić w takich sytuacjach?

Przede wszystkim, należy znać swoje prawa, a jednym z nich jest odmowa składania wyjaśnień. Można skorzystać wtedy z usług adwokata, a także wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Skutkiem warunkowego umorzenia może być na przykład skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów lub też brak konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy, jeśli okres ten wynosi rok lub więcej.