Popełniłeś przestępstwo? Sąd po przeprowadzonym postępowaniu karnym orzekł wobec Ciebie bezwzględną karę pozbawienia wolności? Czy to już koniec i czy na pewno będziesz musiał stawić się do jednostki penitencjarnej celem odbycia orzeczonej kary pozbawienia wolności? Co do zasady tak, jednak istnieją instytucję procesowe, które mogą spowodować, iż albo karę taką odbędziesz w późniejszym terminie – odroczenie wykonania kary, bądź też możesz ją odbyć w warunkach wolnościowych – tzw. „ dozór elektroniczny” SDE. W takich sytuacjach niezbędna okazać się może pomoc adwokata z Bydgoszczy.

System dozoru elektronicznego został wprowadzony w Polsce Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Obecnie przepisy dotyczące dozoru elektronicznego są zawarte w Rozdziale VIIa Kodeksu Karnego Wykonawczego.

Zgodnie z art. 43b § 1 k.k.w. dozór elektroniczny polega na kontroli zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Dozór elektroniczny może mieć trojaką postać: stacjonarną, mobilną lub zbliżeniową (art. 43b § 3 k.k.w.). Dozór stacjonarny polega na przebywaniu przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu, dozór mobilny polega na kontrolowaniu bieżącego miejsca pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa, zaś dozór zbliżeniowy polega na kontroli zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd. Jeżeli chodzi o pojęciu system dozoru elektronicznego, to stanowi on ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego (art. 43b § 2 k.k.w.).

W skrócie, istniej możliwość odbywania kary pozbawienia wolności, poza zakładem karnym, a miejsce pobytu skazanego kontrolowane jest w przypadku wykonywania dozoru elektronicznego, za pomocą urządzeń technicznych. Co istotne w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, możesz opuszczać miejsce zamieszkania celem wykonywania pracy zarobkowej czy też np. praktyk religijnych. Najczęściej Sąd Okręgowy udzielając zgody na odbywanie kary pozbawienie wolności w systemie dozoru elektronicznego zezwala na opuszczania miejsca wykonywania dozoru w godzinach od 06.00 do 18.00, jednak zależy to od wniosków sformułowanych we wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienie wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kiedy możesz starać się o dozór elektroniczny? Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki, wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego, jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, na wykonywanie dozoru pod wskazanym adresem, odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1.

W profesjonalnym przygotowaniu wniosku o zgodę na odbywanie kary pozbawienie wolności w systemie dozoru elektronicznego istotna może być pomoc adwokata z Bydgoszczy. Nasza kancelaria adwokacka udziela nie tylko porad prawnych związanych z przygotowaniem wniosku. Świadczymy również pomoc prawną związaną z reprezentacją skazanego przed sądem penitencjarnym w sprawach karnych wykonawczych – w tym w sprawie o dozór elektroniczny, czy też odroczenie wykonania kary.