Czy jeżeli upłynęło sześć miesięcy od powzięcia informacji o powołaniu do spadku to muszę przyjąć spadek razem z długami?

Czy mogę odrzucić spadek po sześciomiesięcznym terminie, gdy nie wiedziałem o długach spadkodawcy?

Minęło sześć miesięcy, czy mogę odrzucić spadek?

Te i wiele podobnych pytań zadają mi klienci w mojej Kancelarii w Bydgoszczy. Odpowiedź jest niejednoznaczna. Otóż zgodnie z Kodeksem cywilnym przyjmuje się, że spadek, który nie został odrzucony w terminie sześciu miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku, uznaje się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których możemy odrzucić spadek po upływie sześciu miesięcy.

Wróćmy jednak do początku.

Od momentu otwarcia spadku, a więc śmierci spadkodawcy, lub z dniem ogłoszenia testamentu, w zależności od rodzaju dziedziczenia, rozpoczyna bieg sześciomiesięczny termin do odrzucenia spadku. Czasami mamy do czynienia z sytuacją, gdzie termin sześciu miesięcy na odrzucenie spadku biegnie jednak od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o śmierci lub ogłoszeniu testamentu, ponieważ na przykład przebywał za granicą lub nie miał kontaktu z rodziną.

Termin ten wskazany jest wprost w przepisie art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego. Natomiast § 2 tegoż artykułu mówi, iż brak oświadczenia o odrzuceniu spadku jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Minęło sześć miesięcy. Nie odrzuciłeś spadku. Nagle dowiadujesz się, że spadkodawca miał długi, co zrobić? Skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata z Bydgoszczy!

Tak, istnieje dla Ciebie rozwiązanie. Pod pewnymi warunkami można przed sądem uchylić się od skutków prawnych nie złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w terminie i odrzucić spadek pomimo upływu sześciomiesięcznego terminu. Nie jest to sprawa prosta, z uwagi na powagę sytuacji warto poradzić się adwokata, który ma doświadczenie w prowadzeniu przed sądem spraw o odrzucenie spadku po upływie terminu 6 miesięcy na jego odrzucenie.

W przypadku, gdy pod wpływem błędu lub groźby, nie złożyłeś oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy to nadal masz szanse przed sądem uchylić się od braku złożenia tego oświadczenia w terminie i po upływie tegoż terminu jednak spadek odrzucić i nie spłacać początkowo odziedziczonych długów.