Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje swoboda w zakresie podejmowania zatrudnienia. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają obowiązki oraz przywileje, które szczegółowo określa prawo pracy. Poniższe porady przedstawiają najważniejsze prawa, którymi dysponuje każda osoba zatrudniona oraz metody uzyskania pomocy w wypadku, gdy dojdzie do ich naruszenia.

5 najważniejszych praw pracownika

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma określone w przepisach prawnych przywileje. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

  • przejrzysty i konkretny zakres obowiązków, określony w sposób niebudzący wątpliwości — ze wskazaniem miejsca, czasu oraz wymiaru godzin, w których powinny być wykonywane,
  • godziwe wynagrodzenie, które odpowiada zakresowi wykonywanych zadań, wypłacane w stałym terminie raz w miesiącu,
  • brak dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, przynależność religijną, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie czy poglądy polityczne — zarówno w zakresie zatrudnienia, jak i ustalania wysokości wynagrodzenia, warunków awansu czy dostępu do szkoleń,
  • wypoczynek – czyli korzystanie z płatnego urlopu oraz z nieprzerwanego odpoczynku w liczbie 11 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy – zgodne nie tylko z przepisami prawnymi, lecz także z nakazami, decyzjami i zarządzeniami wydanymi przez stosowne organy.

Za łamanie powyższych praw przez pracodawcę grozi kara grzywny lub nawet ograniczenia wolności. Korzystanie z porad prawnych udzielanych przez radców i adwokatów może być zatem przydatne zarówno dla osób zatrudnionych, jak i zatrudniających.

Adwokaci i radcowie prawni – jak mogą pomóc w sytuacjach łamania praw pracowników?

Gdy pracownik czuje, że jego prawa są łamane, może skorzystać z porady radcy prawnego lub adwokata, która pomoże mu dokładnie zrozumieć jego sytuację. Jeśli nie jest pewien, czy pracodawca dokonuje nadużyć, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z konsultacji, których udziela radca prawny. Prawo pracy to dziedzina, w której porad może udzielać również adwokat, który pomoże w przeanalizowaniu potencjalnych nadużyć, a także może reprezentować pracownika w trakcie sporu sądowego.