Podział majątku

Jeśli przed ślubem nie zostanie sporządzona i podpisana przez obie strony umowa majątkowa małżeńska zwana potocznie intercyzą, wówczas w momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa. Oznacza to, że nabyte w trakcie trwania małżeństwa nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju dobra materialne stanowią własność obu stron. Nie wlicza się w to majątku osobistego, tj.:

  • dóbr nabytych przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • praw autorskich i pokrewnych,
  • przedmiotów służących zaspokojeniu wyłącznie potrzeb osobistych jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne),
  • przedmiotów nabytych przez dziedziczenie, zapis czy darowiznę,
  • przedmiotów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia,
  • nagród

Podział majątku wspólnego najczęściej przeprowadzany jest po rozwodzie. Byli małżonkowie mają dwie możliwości podziału majątku, tj.:

  • umownie – na podstawie obopólnego porozumienia majątek zostaje rozdzielony, a następnie podzielony między małżonkami,
  • sądownie – w przypadku braku porozumienia pomiędzy małżonkami, mogą oni wystąpić do sądu o podział majątku.

W przypadku umownego podziału majątku adwokat znacząco pomoże przy przygotowaniu stanowiska oraz negocjacjach nad ostatecznym kształtem porozumienia. Jeśli jednak podział dotyczy nieruchomości czy też przedsiębiorstwa, umowa dotycząca podziału powinna mieć formę aktu notarialnego. Do porozumienia w kwestii majątkowej pomiędzy byłymi małżonkami dochodzi jednak rzadko. W większości przypadków sprawa kierowana jest na drogę sądową.

By rozpocząć drogę sądową, należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia dóbr stanowiących majątek wspólny. Wniosek powinien zawierać dokładne informacje na temat składników majątku wspólnego oraz ich wartości. Wraz ze złożeniem wniosku konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej. W przypadku braku porozumienia stron co do wartości majątku stanowiącego przedmiot sporu, sąd może powołać biegłego. Wówczas podział majątku oparty będzie o wartość przedstawioną w opinii biegłego, a nie wynikającą ze złożonego wniosku.

Sąd zasadniczo dokonuje równego podziału majątku wspólnego. Strony mają jednak prawo do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Sąd może ustalić nierówne udziały w majątku małżonków, jeżeli spełnione są łącznie dwie przesłanki, a mianowicie ważne powody oraz różny stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego. W takiej sytuacji konieczne będzie przedstawienie dowodów (dokumentacji, jak i zeznań świadków) na większy nakład pracy, czasu i finansów poniesiony przez jedną stronę na budowanie majątku wspólnego.

Adwokat pomoże nie tylko w przygotowaniu wniosku oraz niezbędnej dokumentacji, ale też zapewni reprezentowanie interesów klienta na każdym etapie – zarówno podczas polubownych negocjacji, jak i w trakcie postępowania sądowego.

Jaka jest rola prawnika przy podziale majątku?

Adwokat pomoże nie tylko w przygotowaniu wniosku oraz niezbędnej dokumentacji, ale też zapewni reprezentowanie interesów klienta na każdym etapie – zarówno podczas polubownych negocjacji, jak i w trakcie postępowania sądowego.

Prawnik specjalizujący się w podziale majątku po rozwodzie może również na polecenie Klienta opracować strategię procesową, uczestniczyć w negocjacjach z byłym współmałżonkiem czy pomóc w wyegzekwowaniu spłat już po zakończeniu sprawy działowej. Usługi kancelarii adwokackiej A. Domek z siedzibą w Bydgoszczy obejmują także m.in. doradztwo przy sporządzaniu treści umowy o zniesienie rozdzielności majątkowej oraz przygotowanie analizy, czy zachodzą przesłanki do ustalenia nierównych udziałów we wspólnym dobytku.

W postępowaniu o podział majątku adwokat pomaga dochodzić roszczeń związanych m.in. z rozliczeniem spłaty wspólnych długów przez jednego z małżonków bądź nakładów poczynionych z majątków osobistych. Należy przy tym pamiętać, że to sąd ustala sposób rozliczenia, prawnik może jednak przedstawiać argumenty uzasadniające np. zwrot kwoty nominalnej na rzecz Klienta.

Na konsultację prawną dotyczącą sądowego lub pozasądowego podziału majątku w naszej kancelarii mogą się Państwo umówić mailowo, wysyłając wiadomość na adres adwokat.domek@gmail.com lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer 794 326 888.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ