Prawo administracyjne

Ogół norm regulujących kwestie organizacji, działania, a także stosunków prawnych powstających między organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego a różnymi podmiotami określa prawo administracyjne. Wszystkie te normy mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a przepisy dopuszczają możliwość egzekwowania ich przestrzegania poprzez zastosowanie przymusu państwowego. By przepisy te miały jednak zastosowanie, jeden z podmiotów stosunków musi być organem administracyjnym.

Prawo administracyjne w Polsce regulują liczne akty. Źródła tej gałęzi prawa stanowią:

 • Konstytucja RP,
 • ustawy,
 • ratyfikowane umowy międzynarodowe,
 • rozporządzenia,
 • akty prawa miejscowego,
 • regulaminy, statuty.

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego (reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prowadzenie spraw przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi urzędami). Adwokat oferuje pomoc prawną w sporach z aparatem urzędniczym – usługi świadczone są w formie:

 • porady prawnej,
 • sporządzania i składania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego,
 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych,
 • reprezentowania klienta przed organami administracji państwowej na każdym etapie postępowania,
 • redagowania skarg do sądu administracyjnego,
 • reprezentacji w postępowaniach związanych z ochroną środowiska,
 • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
 • prowadzenie spraw o odszkodowania za błędy urzędnicze.

W imieniu klienta adwokat dokonuje również wymaganych prawem zgłoszeń oraz zawiadomień, a także pomaga w uzyskaniu z urzędów administracji państwowej bądź samorządowej potrzebnych zaświadczeń oraz zezwoleń (m.in. związanych z założeniem działalności gospodarczej, otrzymaniem koncesji, itp.).

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ