Prawo karne – adwokat Bydgoszcz

W sprawach karnych pomoc prawna adwokata niezbędna jest na każdym etapie postępowania karnego, zwłaszcza zaś na jego początkowych etapach, gdy dochodzić do zatrzymania podejrzanego, przeszukania mieszkania, pierwszego przesłuchania podejrzanego. Tak to w trakcie pierwszego przesłuchania częstokroć decydują się dalsze losy podejrzanego i całego postępowania karnego. Ewentualne przyznanie się przez podejrzanego do stawianych zarzutów, bez uprzedniej konsultacji z adwokatem – obrońcą w sprawach karnych, może bezpowrotnie zamknąć drogę do uniewinnienia podejrzanego. Również na tym etapie postępowania podejmowane są fundamentalne decyzje procesowe dotyczące środków zapobiegawczych, od tych najmniej dolegliwych tj. dozoru policji, czy zakazu opuszczania kraju, po poręczenie majątkowe, czy też środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania.

Adwokaci z naszej kancelarii uczestniczą w czynnościach procesowych z podejrzanym, zapewniając mu wsparcie i merytoryczne informacje na każdym etapie postępowania.

Zatrzymanie podejrzanego, przymusowe doprowadzenie, przesłuchanie podejrzanego, konfrontacja, okazanie, poręczenie majątkowe, tymczasowe aresztowanie, zgoda na widzenie, dobrowolne poddanie się karze, mediacja, warunkowe umorzenie postępowania karnego, skrócenie przewodu sądowego, nadzwyczajne złagodzenie kary, zawieszenie wykonania kary, zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania pozostałej kary, to tylko nieliczne z instytucji w związku ze stosowaniem których potrzebna może być pomoc obrońcy w sprawach karnych – adwokata.

Kancelaria adwokat Aleksandra Domek w Bydgoszczy podejmuje się pomocy w sprawach karnych. Wsparcie obejmuje porady prawne, przygotowywanie opinii, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, a także reprezentowanie Klienta przed sądami różnych instancji oraz przed organami postępowania przygotowawczego. Zajmujemy się reprezentowanie Klientów również w ciężkich i pilnych sytuacjach takich jak zatrzymanie czy udział w posiedzeniu w przedmiocie rozważenia zastosowania tymczasowego aresztowania. W takich sprawach pracujemy również w dni wolne od pracy. Kancelaria zapewnia obronę klienta indywidualnego w procesie karnym.

 

Udzielamy nie tylko pomocy osobom prywatnym w sprawach karnych, ale także podejmujemy się reprezentowania klientów biznesowych w postępowaniu karno-gospodarczym. W tym zakresie wspieramy poprzez między innymi

przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego wobec nieuczciwych partnerów.

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego – materialnego, procesowego i wykonawczego oraz prawa wykroczeń. Oferujemy usługi prawne:

 • na etapie postępowania przygotowawczego;
 • reprezentowanie Klienta przed Sądem oraz sądowego jak również;
 • występowanie w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
 • zamianę form kary lub środków karnych;
 • odroczenie lub zawieszenie wykonania kary;
 • mediację.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi i biznesowymi na terenie Bydgoszczy i okolic, ale udzielamy pomocy także przedsiębiorcom z innych regionów kraju.

Jakie sprawy obsługuje adwokat do spraw karnych A. Domek?

Kancelaria specjalizuje się zarówno w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, jak i tych związanych z jazdą pod wpływem środków odurzających, kradzieżą własności materialnej i niematerialnej czy posiadaniem narkotyków. Adwokat od prawa karnego reprezentuje przed organami sądowymi m.in. osoby oskarżone o fałszowanie dokumentów, analizuje zasadność wydania europejskiego nakazu zatrzymania i weryfikuje materiał dowodowy zgromadzony w ramach konkretnego postępowania.

W dalszej kolejności adwokat do spraw karnych oferuje pomoc prawną dla osób podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych. Po zapoznaniu ze sprawą przygotowuje linię obrony, sporządza pisma procesowe i udziela klientowi wsparcia pod kątem merytorycznym.

Nie można również zapominać, że z konsultacji mogą skorzystać także osoby pokrzywdzone – takie, które doznały np. uszczerbku na zdrowiu w wyniku pobicia. Adwokat znający prawo karne analizuje wówczas zasadność roszczeń i podejmuje, po otrzymaniu pełnomocnictwa procesowego, czynności w toku postępowania.

Prawo karne – ważne pytania i odpowiedzi

Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

Sytuacja związana z zatrzymaniem osoby przez organy postępowania przygotowawczego niewątpliwie związana jest z olbrzymi stresem. W emocjach częstokroć podejrzani zapominają o przysługujących im uprawnieniach. Osoba zatrzymana posiada prawo do korzystania z obrońcy, który może ją reprezentować na każdym etapie postępowania karnego, w tym brać udział w przesłuchaniach i innych czynnościach procesowych. Podejrzany ma również prawo do złożenia wyjaśnień, ale co bardzo istotne, albowiem wiadomy jest, iż niejednokrotnie milczenie „bywa złotem”, do odmowy składania wyjaśnień, czy też odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Podejrzany ma prawo również składać wnioski o zapoznanie się z materiałami postępowania i uczestniczyć w wielu czynnościach procesowych w których przepisy procedury karnej dopuszczają jego udział.

 

Kto może ustanowić obrońcę?

Zasadą jest, iż to podejrzany lub oskarżony ustanawia obrońcę poprzez złożenie stosownego oświadczenie o upoważnieniu do obrony dla adwokata prowadzącego jego sprawę. Wyjątkowo do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności obrońcę może ustanowić osoba najbliższa dla oskarżonego. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne. Upoważnianie udzielone przez osobę najbliższą ( męża, matkę, rodzeństwo, czy też przyjaciela) musi być następnie potwierdzone przez podejrzanego.

 

W jakich sytuacjach podejrzany/oskarżony muszą mieć obrońcę?

O tym czy ustanowić obrońcę najczęściej decyduje sam zainteresowany, jednak zdążają się sytuację w których oskarżony musi posiadać obrońcę. Zgodnie z treścią art. 79 Kodeksu postępowania karnego oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

 1. nie ukończył 18 lat;
 2. jest głuchy, niemy lub niewidomy;
 3. zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona;
 4. zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.
 5. sskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę.

 

Czy podejrzany ma obowiązki?

Przy pierwszej czynności procesowej podejrzany otrzymuje stosowne pouczenie, w których zawarte są wszystkie jego uprawnienia i obowiązki. Zawarte są one na kilku stronach A4 zapisanych gęstym maczkiem, w języku prawniczym, często trudnym do zrozumienia. Jako obrońca często wskazuję klientom, iż jeden z najważniejszych obowiązków podejrzanego, to obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania, czy też pobytu na okres dłuższy niż 7 dni. Dlaczego to tak istotne? Gdy przy przesłuchaniu podejrzany poda adres, który następnie zmieni i nie poinformuje o tym organu prowadzącego postępowanie, wszelkie pisma procesowe, w tym zawiadomienia o rozprawach czy posiedzeniach lub nawet wyroki nakazowe, doręczane będą skutecznie na adres pod którym podejrzany już nie mieszka. Brak informacji o terminie rozprawy, czy też o wydaniu wyroku nakazowego w sprawie karnej, najczęściej uniemożliwi skuteczną obronę w procesie karnym.

 

Wyrok Nakazowy – czy jestem już winny?

I tak i nie ……. Zdarzają się sytuację w których po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia, oskarżony zamiast zawiadomienia o terminie rozprawy odbiera z poczty wyrok nakazowy. Rozpoznanie sprawy karnej w postępowaniu nakazowym, możliwie jest gdy spełnienie są następujące przesłanki:

 1. postępowanie przygotowawcze było prowadzone w formie dochodzenia,
 2. zebrany w postępowaniu przygotowawczym materiał dowodowy pozwala uznać, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne,
 3. możliwe jest orzeczenie wyłącznie kary ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 200 stawek dziennych albo do 200.000 złotych.

Gdy spełnione są powyższe przesłanki, sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych w toku dochodzenia dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości sądu.

W sytuacji w której oskarżony nie zgadza się z treścią wyroku nakazowego, wystarczy by oskarżony lub jego obrońca w terminie 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego wnieśli od niego sprzeciw, kierując go bezpośrednio do sądu który wydał wyrok. Sprawa trafi do innego składu orzekającego i rozpatrywana będzie wnormalnym trybie, a oskarżony do czasu zakończenia postępowania nadal będzie uważany za osobę niewinną.

Wyrok skazujący na pozbawienie wolności – czy skazany zawsze trafi do zakładu Karnego?

Co do zasady orzeczenie w stosunku do oskarżonego prawomocnej kary pozbawienia wolności, wiąże się z koniecznością odbycia kary w warunkach izolacji penitencjarnej, za murami zakładu karnego. W niektórych sytuacjach skazany może jednak „odwlec w czasie” wykonanie kary, służy temu instytucja odroczenia wykonania kary. Są jednak sytuację w których skazany może uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym. Skazany ma możliwość złożenia do Sądu Okręgowego w okręgu którego zamieszkuje wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Po uzyskaniu takiej zgody skazany będzie musiał przebywać w określonym miejscu wykonywania dozór, najczęściej w domu, w godzinach wskazanych przez Sąd penitencjarny. Poza tym godzinami skazany będzie mógł wykonywać obowiązki zawodowe, czy też inne związane z prowadzonym gospodarstwem domowym lub też opieką nad dziećmi. W profesjonalnym przygotowaniu wniosku o dozór elektroniczny czy też wniosku o odroczenie wykonania kary, z pewnością pomocna będzie rada adwokata specjalizującego się w sprawach karnych.

Czym jest ta prawomocność?

Wielokrotnie spotykamy się z określeniem prawomocność wyroku, postanowienia, wstrzymanie wykonania wyroku do czasu uprawomocnienia się wyroku, dozór elektroniczny dopiero po uprawomocnieniu się wyroku… cóż to jednak jest ta prawomocność wyroku. Pisząc najprościej wyrok lub postanowienie staje się prawomocnie gdy nie służy od niego już żaden zwyczajny środek odwoławczy. Podsumowując wyrok może stać się prawomocny: Po upływie 7 dni od jego ogłoszenia – jeśli żadna ze stron nie złożyła wniosku o uzasadnienie. Po upływie 14 dni (a w pewnych wypadkach 21 dni) od doręczenia uzasadnienia – jeśli strona, która wnioskowała o uzasadnienie, nie złoży apelacji.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ