Sprawy spadkowe

Regulacją spraw związanych z przejściem praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej zajmuje się prawo spadkowe stanowiące gałąź prawa cywilnego. W tym zakresie nasza kancelaria świadczy pomoc w sprawach związanych z dziedziczeniem, stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, zabezpieczeniem spadku oraz zachowkiem.

Dziedziczenie ustawowe

Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu, wówczas dziedziczenie jego majątku odbywa się zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Zapisy ustawy mają zastosowanie również wtedy, gdy sporządzony testament został uznany za nieważny. Reguły ustawowego dziedziczenia oparte są na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa, a także przysposobienia.

Pierwszeństwo w dziedziczeniu mają w takiej sytuacji dzieci oraz małżonek (majątek dzielony jest po równo między nimi). Gdy zmarły nie posiadał dzieci, wówczas prawo do dziedziczenia przysługuje jego rodzicom. W przypadku gdy dzieci spadkodawcy nie żyją, prawo do dziedziczenia przechodzi na wnuki, prawnuki oraz praprawnuki. W dalszej kolejności prawo do dziedziczenia przysługuje rodzeństwu zmarłego bądź – w przypadku ich śmierci – dzieciom i wnukom rodzeństwa. W dalszej kolejności nabywcami spadku mogą zostać dziadkowie oraz pasierbowie. W przypadku braku żyjących małżonków, krewnych czy pasierbów, pozostawiony przez zmarłego majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.

Dziedziczenie testamentowe

Osoby, które chcą zmienić porządek dziedziczenia określony ustawowo, mogą tego dokonać poprzez sporządzenie testamentu. By jednak miał on pierwszeństwo przed trybem ustawowym, testament musi być sporządzony w odpowiedni sposób – w innym przypadku ostatnia wola spadkodawcy może zostać uznana za nieważną. Oświadczenie ostatniej woli musi zawierać własnoręczny podpis i datę sporządzenia, a spadkodawca w momencie jego spisania musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Testament może być sporządzony własnoręcznie, jak i w formie aktu notarialnego, a także ustnie (w takim przypadku konieczne jest jego sporządzenie w obecności 3 świadków).

Zachowek

Jeśli w testamencie zostali pominięci spadkobiercy ustawowi, wówczas osoby te mają prawo do ubiegania się o zachowek. Roszczenie należy zgłosić wobec testamentowych spadkobierców. Wysokość zachowku stanowi ułamkową część ustawowego udziału spadkowego – w większości przypadków jest to 1/2.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to potwierdzenie, kto i w jakim zakresie dziedziczy spadek po osobie zmarłej. Postępowanie może przebiegać na drodze sądowej bądź też przed notariuszem.

Dział spadku

Ostatni etap postępowania spadkowego stanowi dział spadku, czyli jego podział pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Może on zostać dokonany na mocy zgodnej woli spadkobierców, jak i na mocy postanowienia sądu.

Zabezpieczenie spadku

Gdy istnieje uzasadniona obawa o niekorzystne rozporządzanie majątkiem spadkodawcy przez osoby nieuprawnione, można skorzystać z instytucji zabezpieczenia spadku – w tym celu należy złożyć wniosek do odpowiedniego sądu.

W czym może pomóc adwokat specjalizujący się w sprawach spadkowych?

W przypadku naszej kancelarii z siedzibą w Bydgoszczy pomoc prawna obejmuje przykładowo doradztwo w sporządzaniu bądź interpretacji treści testamentu, reprezentację Klientów przed organami sądowymi czy wsparcie w uzyskaniu
notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Zakres świadczeń w obszarze prawa spadkowego obejmuje ponadto przygotowanie stosownych pozwów i pism procesowych niezbędnych do dochodzenia roszczeń.

Jeśli natomiast pomiędzy spadkobiercami występuje spór i istnieje obawa, że prawa jednego z nich zostaną naruszone, adwokat prowadzący sprawy spadkowe pomaga również w zabezpieczeniu majątku zmarłego. W tym celu wnosi wniosek
do właściwego miejscowo sądu, ten zaś decyduje następnie o ustanowieniu np. dozoru nad nieruchomością lub złożeniu ruchomości do depozytu sądowego. W dalszej kolejności adwokat, którego specjalizacją jest prawo spadkowe, może
pomóc w ustaleniu, czy istnieją podstawy do stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

Z pomocy prawnej adwokata Aleksandra Domka w sprawach spadkowych można skorzystać w kancelarii przy ul. Gdańskiej 117/4 w godzinach 09:00-17:00 (pon-pt).

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ