Rozwód

Rozwiązanie związku małżeńskiego odbywa się na drodze sądowej na żądanie jednej lub obu stron. Należy pamiętać, że przepisy regulują okoliczności, w jakich można wystąpić z wnioskiem o rozwód. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na główną przesłankę trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Sąd może jednak oddalić powództwo, jeśli w wyniku rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci.

Rodzaje rozwodów

Polskie prawo wyróżnia dwa typy rozwodów, tj. z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. To, jaki będzie ostateczny wyrok sądu, niesie za sobą również określone skutki prawne jak na przykład obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka.

Rozwód bez orzekania o winie

W przypadku porozumienia stron i zgodnego wniosku małżonków, żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia, a sprawa rozwodowa przebiega sprawniej – nie ma potrzeby przesłuchania świadków oraz udowadniania winy, dzięki czemu wyrok może zapaść nawet na pierwszej rozprawie.

Rozwód z orzekaniem o winie

Jeśli małżonkowie nie złożą wniosku o zaniechanie orzekania o winie oraz w przypadku wniesienia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, sąd jest zobowiązany do ustalenia przyczyny rozkładu pożycia. Wówczas konieczne jest zebranie materiału dowodowego, a także przesłuchanie świadków, co pomoże sądowi ustalić, czy oskarżony rzeczywiście ponosi wyłączną winę na rozkład pożycia małżeńskiego.

Jeśli sąd uzna winę jednego z małżonków, wówczas na osobie tej ciążyć może obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec dzieci, ale i wobec byłego partnera.

Pozew rozwodowy

Podstawę do wszczęcia postępowania sądowego stanowi złożenie podpisanego pozwu rozwodowego wraz z załączonymi odpowiednimi dokumentami. Sam pozew musi zawierać takie informacje jak dane sądu okręgowego, do którego jest skierowany, a także dane małżonków (imię i nazwisko, PESEL, adres). W pozwie należy też wskazać jego cel, tj. rozwód z orzekaniem o winie bądź też bez orzekania o winie.

Wśród załączników powinien znaleźć się akt małżeństwa, a w przypadku posiadania wspólnych, małoletnich dzieci także ich akty urodzenia. Konieczne jest również dołączenie potwierdzenia uiszczonej wcześniej opłaty sądowej (w wysokości 600 zł). Warto też dołączyć dokumenty, które będą przydatne przy ustaleniu obowiązku alimentacyjnego, tj. zaświadczenie o dochodach, rachunki potwierdzające wydatki rodzica związane z utrzymaniem dzieci. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie warto zawrzeć w pozwie także wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków oraz zebrane materiały dowodowe w postaci bilingów rozmów, zdjęć, raportów detektywistycznych, itp.

Nasza kancelaria świadczy w tym zakresie pomoc prawną w postaci porady, sporządzenia pozwu oraz zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, a także reprezentowania interesów klienta zarówno w przedsądowych negocjacjach, jak i w postępowaniu sądowym.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ