Prawo pracy

Ogół norm prawnych regulujących zarówno stosunki pracy, jak i inne wynikające z nich stosunki znajdziemy w kodeksie pracy. Jest to najważniejszy akt prawny regulujący prawa i obowiązki podmiotów stosunku pracy (oprócz niego kwestie te regulują również poszczególne ustawy i akty, a także wewnętrzne regulaminy i statuty).

Podstawą obowiązującego w Polsce prawa pracy są zasady wynikające bezpośrednio z kodeksu, tj.:

 • prawo do podjęcia pracy dla każdego,
 • swoboda w nawiązywaniu stosunków pracy,
 • prawo do równego traktowania, zakaz dyskryminacji,
 • prawo do godziwego wynagrodzenia,
 • prawo do tworzenia organizacji zawodowych,
 • poszanowanie godności oraz dóbr osobistych pracownika,
 • prawo do wypoczynku,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ułatwianie pracowników podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zapewnienie ochrony uprawnień pracowniczych,
 • zaspokojenie potrzeb bytowych, socjalnych, kulturalnych pracowników przez pracodawcę (w miarę możliwości)

i inne definiowane przez kodeks pracy, jak i Konstytucję RP.

Należy pamiętać, że brak znajomości prawa pracy nie zwalnia z odpowiedzialności za ich łamanie. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów warto zgłosić się po poradę do adwokata bądź też Państwowej Inspekcji Pracy.

Na gruncie prawa pracy dochodzi często do spraw spornych, które mają swój finał na sali sądowej. Nasza kancelaria reprezentuje w sporach sądowych zarówno pracowników, jak i pracodawców. Adwokat podejmuje się spraw dotyczących między innymi:

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • przywrócenia do pracy,
 • zwolnień grupowych i indywidualnych,
 • mobbingu, ochrony dóbr osobistych, dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • relacji ze związkami zawodowymi.

Nie tylko reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, jak i przedsądowym, ale też służymy poradą prawną, a także pomocą przy konstruowaniu oraz analizie umów o pracę.

Warto zwrócić również uwagę, że nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Bydgoszczy weryfikuje też, czy pracownikowi należy się odszkodowanie ze względu na niezgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązanie umowy i przygotowuje dokumentację niezbędną do odwołania się od wypowiedzenia. Porady prawne z zakresu prawa pracy mogą także dotyczyć przygotowań do procesu sądowego przeciwko pracodawcy, który nie dostosował warunków w zakładzie do określonych w kodeksie wymagań związanych z zatrudnieniem kobiet w ciąży lub karmiących. Z usług kancelarii korzystają ponadto osoby dochodzące roszczeń powypadkowych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy broniące się przed zarzutami o wyrządzenie szkód majątkowych w mieniu pracodawcy.

W obszarze prawa pracy świadczymy też porady w sprawach o ustalenie, czy naruszony został zakaz konkurencji, reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi i analizujemy, czy zaproponowany kontrakt jest zgodny z interesami obu stron.

Termin udzielenia porady prawnej dotyczącej prawa pracy można ustalić w naszej kancelarii telefonicznie, mailowo lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ